Werkwijze

Samenwerking opzetten

kwrsamenw
eerst met alle betrokken partijen om de tafel

Voor het opzetten van een kinderwijkraad is samenwerking nodig tussen een (op te richten) lokaal bewonersinitiatief kinderwijkraad, andere bewonersorganisaties in de wijk, de gemeente, basisscholen in de wijk en de lokale welzijnsorganisatie. Kies&Co biedt advies en expertise om de benodigde/betrokken partijen bij elkaar te brengen. Een gedegen voorbereiding is essentieel. Alle partijen samen dienen de voorwaarden (mensen, geld, tijd, plaats) te scheppen voor het geven van de lessen en voor de coördinatie/begeleiding van de kinderwijkraad – en deze ook voor meerdere jaren te borgen!

Jaarlijkse cyclus

werkwijze-schooljaar
Elk schooljaar voorbereiden, lessen, nieuwe plannen maken en een volgende kinderwijkraad

Elke kinderwijkraad wordt voor een periode van één (school)jaar geïnstalleerd. Elk jaar worden de lessen in een vaste cyclus aan een nieuwe groep leerlingen gegeven, worden nieuwe plannen bedacht en gekozen, en wordt een nieuwe kinderwijkraad geïnstalleerd. Elke volgende kinderwijkraad neemt het stokje over van de voorgaande raad.

In het eerste jaar wordt veelal een verkort programma gehouden (begint in januari) om ervaring op te doen.

werkwijze-beginjaren
De inbreng van Kies&Co wordt geleidelijk overgedragen en afgebouwd.

Lesprogramma ABD (Actief Burgerschap & Democratie)

De hoogste groepen van de basisschool krijgen drie lessen, waarin de kinderen leren over onder meer democratie, draagvlak en vertegenwoordiging en wat een kinderwijkraad inhoudt. Ze gaan zelf aan de slag met ideeën uitwerken, debatteren en plannen maken. Wie dat wil kan zich opgeven voor de kinderwijkraad. Tijdens de derde les zijn er verkiezingen, waarbij op de plannen gestemd wordt.
Na de lessen wordt een nieuwe kinderwijkraad geïnstalleerd, die de drie favoriete plannen oppakt.

dsc08254

De lessen in burgerschap en democratie worden initieel door gastdocenten van het landelijk team van Kies&Co verzorgd. In de volgende jaren wordt dit geleidelijk overgedragen aan lokale docenten.

Begeleiding kinderwijkraad

Een kinderwijkraad bestaat idealiter uit circa 12 tot 15 kinderen; leerlingen uit verschillende klassen en/of scholen. Het oppakken en realiseren van de gekozen plannen is een ingewikkelde opdracht, die kennis en vaardigheden vraagt die voor de meeste kinderen nieuw zijn. Dit samen zorgt vaak voor veel dynamiek. De ervaring leert dat vaste professionele begeleiding een vereiste is, aangevuld met vrijwilligers (ouders) uit de wijk. Bij grotere activiteiten en excursies worden extra vrijwilligers ingeschakeld.

De begeleiders van de kinderwijkraad werken gedurende het schooljaar nauw samen met de betrokken scholen. Ook de ouders, gemeente en andere organisaties in de wijk (wijkagent, bewonersorganisaties, lokale winkels en bedrijven) worden zo nodig betrokken.

Het begeleiden van de kinderwijkraad wordt initieel door professionele begeleiders van Kies&Co ondersteund. In de volgende jaren wordt dit geleidelijk overgedragen aan lokale begeleiders.

Ondersteuning door Kies&Co

De vereniging Kies&Co als landelijke platform voor communicatie tussen de lokale begeleiders. Zij organiseert jaarlijks bijeenkomsten waar alle begeleiders hun ervaringen en kennis kunnen uitwisselen. Meer over Ons...

Het Kies&Co team biedt een poule van ervaren en vakbekwame docenten/begeleiders. Deze verzorgen initieel het geven van lessen en begeleiden van de kinderwijkraad, waarbij ze tevens lokale docenten en begeleiders opleiden. Die geven op hun beurt zo nodig hun kennis en ervaring zelf weer door. De ondersteuning vanuit Kies&Co is dus in principe tijdelijk, maar wel zo nodig ook later in te roepen/huren.

Daarnaast biedt Kies&Co praktische hulpmiddelen zoals een algemeen kinderwijkraad draaiboek, lespakket en website en fungeert zij als helpdesk bij vragen of problemen.

middelen
voor elke kinderwijkraad kosteloos hulpmiddelen ter beschikking

  • Kant-en-klaar draaiboek (toelichting, planning, contacten, to-do-lijstjes, tips) voor jaarlijkse organisatie en verantwoording.
  • Kant-en-klaar lespakket democratielessen met PowerPoint-presentatie en materialen.
  • Kant-en-klare eigen website voor verslaglegging en communicatie omtrent activiteiten.
  • Kant-en-klare eigen e-mail en cloud voor communicatie omtrent organisatie en uitwisseling met Kies&Co.

Zelf een Kinderwijkraad starten?

Hebt u zelf plannen om een Kinderwijkraad op te zetten? Neem gerust met ons op via ons contactformulier.
Voor kinderwijkraden in achterstandswijken bieden wij gratis ondersteuning - voor andere wijken vragen wij een bijdrage in de kosten.