Het Basisidee

Kinderen en achterstand

idee0
Het idee ontstaat…

Het aantal kinderen dat opgroeit in schaarste neemt toe. Van elke tien kinderen leeft er één in armoede, in totaal meer dan 420.000 kinderen. Het dagelijks leven wordt gekenmerkt door schaarste: er is niet voldoende geld voor de kosten van het dagelijks leven en de keuzes die voortdurend gemaakt moeten worden leveren stress op. Stress in de omgeving (in het gezin, op school en in de wijk) en stress bij henzelf.

Opgroeien in zo’n omgeving betekent vaak dat de achterstand doorgegeven en overgenomen wordt. Wij hebben een idee hoe die vicieuze cirkel doorbroken kan worden. En wij denken dat kinderen in het basisonderwijs (10 tot 12 jaar) daarbij de sleutel kunnen vormen.

Leren samen aanpakken

idee2

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van achterstand vraagt om een gezamenlijke aanpak: betrokkenheid, geloof in verbetering en de gelegenheid om zowel te leren als te doen. Zo’n gezamenlijke aanpak komt bij de volwassen buurtbewoners om allerlei redenen (apathie, persoonlijke problemen, wantrouwen) vaak moeilijk of helemaal niet van de grond.

Voor kinderen vormt de wijk hun primaire leefomgeving; ze wonen er, hun vriendjes/vriendinnetjes wonen er, ze spelen er samen en gaan er samen naar school. Kinderen weten daarom zelf heel goed wat er in hun wijk speelt en wat ze in de wijk zouden willen verbeteren. Ze beschikken nog over jeugdig enthousiasme en nieuwsgierigheid om dingen te leren en uit te proberen. De basisschool in de wijk biedt de ideale plek om kinderen te begeleiden naar actief burgerschap en ze te leren om zelf het heft in handen te nemen.

Samen plannen maken

idee3

Dat begint bij leren wat democratie en burgerschap inhoudt. Het gaat dan niet over partijpolitiek en de nationale regering en parlement, maar over samen democratisch beslissen over eigen plannen op wijkniveau. Over hoe je elkaars ideeën bespreekt en er samen over debatteert, hoe je samen plannen maakt, waarom draagvlak en haalbaarheid belangrijk zijn, hoe je plannen presenteert, hoe je kunt stemmen op je favoriete plannen, enz.
De kinderwijkraad, die bestaat uit vertegenwoordigers van de leerlingen van de basisschool uit de wijk, gaat vervolgens met de gekozen plannen aan de slag.

Kinderwijkraad als spil

idee4

Na installatie komt de kinderwijkraad één keer per week na school bij elkaar. De kinderwijkraad gaat aan de slag met de tijdens de democratielessen op school bedachte en gekozen plannen, en organiseert de uitvoering daarvan. Al doende leren ze samen te overleggen, activiteiten te organiseren, medewerking of sponsoring van anderen te krijgen, verslag te doen, enz. Zo nodig roepen ze de steun en medewerking van hun medeleerlingen in.
De kinderwijkraad trekt er ook op uit. Zo gaan ze bijvoorbeeld op bezoek bij een kinderwijkraad in een andere stad. Ze doen verslag te doen van hun activiteiten op hun eigen website en in de klas. Zo worden alle leerlingen continu betrokken bij het verbetering van hun wijk via de kinderwijkraad.

Hoe we kinderwijkraden organiseren? Zie Onze Werkwijze